13Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. 14V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. 15I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. 16A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “ 17Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘ 18Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“ 19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ 20Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ 21On však mluvil o svatyni svého těla. 22Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. 23Když byl o velikonocích v Jeruzalémě na slavnosti, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. 24Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny 25a nepotřeboval, aby mu někdo vydal svědectví o člověku. Sám totiž věděl, co je v člověku. 

 

 

 

 

https://www.krestandnes.cz/katedrala-nainstalovala-obri-skluzavku-je-to-vysmech-bohu-tvrdi-byvaly-kralovnin-kaplan/