Dnešního dne František poměnil slova Ježíšova v Otčenáši. Papež František totiž nechce, aby se v textu objevovalo spojení „neuveď nás v pokušení“, protože to vede k dojmu, jako by Bůh vedl lidi k hříchu. Podle svatého otce by bylo lepší, aby se v textu objevil obrat „nedopusť, ať podlehneme pokušení“. To se teď změní v italském textu modlitby. Touto změnou ale dochází k jasné manipulaci a nepravdě. Jak víme z příběhu o Jobovi, jediný Bůh povolil Satanu jít pokoušet Joba. Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. 9Satan nato Hospodinu odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně? 10Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi? 11Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit. 12Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3b O co go.... Jób byl věrný Bohu, ale pomlouvač a manipulant Satan, Boha obvinil, že mu nadržuje atd... Bůh mu tedy dal svolení aby Satan pokoušel Jóba.... (tak stejně později pokoušel Satan i samotného Ježíše). Bůh tedy může povolit Satanu aby se snažil člověka dovést k hříchu. Otčenáš a slova "neuveď nás v pokušení" je právě proto abychom Satanu nepodlehli a pokud máme víru v jediného Boha aby byl s námi i v době když náš Satan pokouší (ikdyž mu sám jediný Bůh dal povolení). František je lhář a manipulátor.