Tak trochu si lámu hlavu s tou patou... Objasnil by mi to někdo ? 1Před svátkem Minutí pak Ježíš, věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k Otci, zamilovav si své vlastní, kteří byli ve světě, miloval je až do konce.2A když nadešla večeře a ďábel již byl vpustil do srdce Júdy Šimonova, Iskarióty, to, aby ho vydal,3[Ježíš,] věda, že mu Otec dal do rukou všechny věci a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,4se zvedá od večeře a odkládá šatstvo, a vzav lněnou roušku, opásal se;5potom nalévá do umyvadla vody a počal mýt nohy učedníků a vytírat je tou lněnou rouškou, jíž byl opásán.6Přichází tedy k Šimonu-Petrovi a ten mu praví: Pane, ty míníš mýt mé nohy?7Ježíš odpověděl a řekl mu: Ty teď nevíš, co já konám, poznáš to však později.8Petr mu praví: Nikdy mé nohy nikterak mýt nebudeš. Ježíš mu odpověděl: Neumyji-li tě, nemáš se mnou podílu.9Šimon-Petr mu praví: Pane, nejen mé nohy, nýbrž i ruce i hlavu.10Ježíš mu praví: Kdo je vykoupán, nemá zapotřebí leč nohy si umýt, jinak je celý čist; a vy čisti jste, ale ne všichni.11Znal totiž toho, jenž ho vydával; pro tuto příčinu řekl: Ne všichni jste čisti.12Když tedy umyl jejich nohy a vzal své šatstvo, řekl jim, usadiv se zase: Víte, co jsem vám učinil?13Vy mě oslovujete Učitel a Pán, a říkáte tak dobře, neboť tím jsem.14Umyl-li jsem tedy vaše nohy já, Pán a Učitel, jste i vy povinni navzájem si nohy mýt -15ano, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali podle toho, jak jsem učinil já vám.16Věru, věru, pravím vám: Nevolník není větší než jeho pán, ani vyslanec větší než ten, jenž ho poslal.17Víte-li tyto věci, jste blaženi, činíte-li je. 18Nemluvím o vás všech, já znám ty, jež jsem si vyvolil, ale aby bylo splněno Písmo: Ten, jenž se mnou požívá chléb, pozvedl svou patu proti mně.