Lež je znamením a cejchem šelmy

 

A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež....

 

 8Dopadl jsi mě, stalo se to na svědectví; povstala proti mně má lež a vypovídá proti mně.

 

 3Synové lidští, jak dlouho bude má Sláva v potupě? Milujete nicotu, vyhledáváte lež

 

 4Ničemové se odcizili již z matčina lůna; bloudili od početí a mluvili lež.

 

 9Má ruka bude proti těm prorokům, kteří vidí klam a kteří věští lež. Nebudou v důvěrném společenství mého lidu, nebudou zapsáni v zápisu domu izraelského ani nevejdou na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem Panovník Hospodin.

 

 19Znesvětily jste mě před mým lidem za hrst ječmene a za kus chleba, abyste usmrtily duše, které nemají zemřít, a abyste darovaly život duším, které nemají žít, když obelháváte můj lid, který poslouchá lež.

 

12Bohatí toho města jsou plni násilí, jeho obyvatelé mluví lež, jazyk v jejich ústech je záludný.

 

44Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.

 

 25Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla.

 

To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.  5V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony.  

 

21A dvanáct bran, dvanáct perel; každá z těch bran byla z jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako průhledné sklo. 22Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. 23A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. 25Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude. 26A přinesou do něho slávu a čest národů.  27A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.  

 

15Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.

1Co má tedy Žid navíc? Nebo jaký je užitek obřízky? 2Veliký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byly svěřeny Boží výroky. 3Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? 4Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: ‚Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.‘ 5Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď po lidsku. 6Naprosto ne! Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit svět?  7Neboť jestliže se mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník?

 

Lukáš 16, 10: Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém.

 

 

 

1Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, 2těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.

 

1) Nejohavnější lží je podle Augustina lhaní při výkladu Písma. A to dokonce

i když slouží jeho větší slávě.

2) Druhá nejohavnější lež je ta, která nespravedlivě ubližuje, aniž by komukoliv

prospěla.

3) Následuje lež, která sice někomu prospívá, ale také někomu škodí.

4) Následuje lež, která je vyřčena ze záliby v klamání a podvodu.

5) Následuje lež, kterou lhář říká sám o sobě, aby se zalíbil druhým.

6) Následuje lež, která nikomu neškodí a naopak je prospěšná (např. materiálně).

7) Následuje lež, která nikomu neškodí a která někomu může zachránit život.

8) Nejméně opovrženíhodnou lží je ta lež, kterou člověk řekne za účelem ochránit

se před fyzickým znečištěním (zneuctěním).

 

Vzhledem k tomu, že lež není veličina nelze s Augustinem souhlasit. Lež je prostě lež.  Dle výpisu veršů ze Svatého písma ji máme zcela odložit.

 

Kdo někoho v životě oklamal lží, měl by udělat nápravu a poprosit oklamaného o odpuštění pak mu odpustí i náš pán a smyje i cejch.