Lukáš kapitola 4

český studijní

 

16I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl.  17Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno:  18‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19vyhlásit vítaný Pánův rok.20A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho. 21Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.

 

pavlíkův překlad pro porovnání

 

16I přišel do Nazaretu, kde byl vychován, a podle toho, co mu bylo obyčejem, vstoupil v sobotní den do synagogy; i povstal, by se ujal čtení. 17A byla mu podána kniha proroka Isaiáše; a rozvinuv tu knihu, našel to místo, kde bylo napsáno: 18Na mně je Duch PÁNĚ, protože mě pomazal, bych chudým přinesl blahou zvěst; vyslal mě, bych prohlásil zajatcům osvobození a slepcům prohlédnutí, bych zdrcené odeslal osvobozené,19bych prohlásil vítaný rok PÁNĚ.20A svinuv knihu, odevzdal ji zřízenci a usedl, a oči všech v synagoze se upíraly k němu.21I počal k nim mluvit: Dnes je toto Písmo splněno ve vašich uších.

 

Jak už psal kolega křesťan na granusalis, v té době žádní zajatci v Izraeli nebyli. Tedy náš pán mluvil o jiném a to duchovním zajetí a my přesně víme o jakém.

Kralická :

1I vás obživil mrtvé v vinách a hříších,2V nichž jste někdy chodili podlé obyčeje světa tohoto, a podlé knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury.

česká studijní :

 

1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, 2v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.

 

No vládcem tohot světa je dočasně SATAN. Jste opanování tímto světem... jestli ano pak věřte, že jste opanování a oklamání i samotným SATANEM. Kdo totiž miluje tento zkorumpovaný svět je opanován.

 15Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.

 

Tak stejně je i zaslepen ten, který nedodržuje Ježíšův výrok :

 

5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “

 

Kdo se tedy klaní učení tří žab od falešného a miluje tento svět, ten je zajatcem a slepcem tohoto světa.