Na základě tohoto verše ze Svatého písma :

 

9Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky.  12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.  13A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“ 15„Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. 16A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — 17Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

 

Vyzyvám všechny pozemské náboženství aby se sešli v Římě a za účasti odborné lékařské komise zde bude umístěna několik dni mrtvá osoba. Ať se tedy ukáže kdo je pravý následník Ježíše a kdo dokáže mrtvého vzkřísit.