Smrt duše (první smrt) a smrt ducha(druhá smrt) Šeol (hrob duší) a Gehenna (žalář ducha)   Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. 13Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet (Židům ,22)   Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?  (1 Kor 3,16)   První smrt – smrt duše - Šeol (hrob duší ) Z Božího slova víme, že po smrti duše-těla, odchází duch zpět k Otci a duše je uvedena v první smrt do Šeolu. To znamená jednu věc, veškeré hříchy jsou uloženy ve spící duši a ta čeká na soud. Kdyby totiž hřích ulpěl na duchu, nemohl by se takový duch vrátit k Otci protože by se jednalo o ducha nečistého. Z bible víme o nečistém duchu (padlí andělé) a  píše se o něm :   43Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. 44Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ A když přijde a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale prázdný, 45jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením.“ (Matouš 12,43) To znamená jen jedno, nečistí duchové (padlí andělé) nemůžou zpět k „OTCI“ Jediný Krist však umřel bez hříchů, proto po smrti jeho duše(chrámu Sv.ducha) se jeho Svatý duch vrátil zpět k „OTCI“ a  jehož duše byla bez hříchu tedy byl vzkříšen bez soudu a vystavil svůj chrám. Protože souzeni jsou jen hříšní a soudí ten který je bez hříchu… tedy jediným Bohem (Svatým duchem, přišlým do těla jako Ježíš). Ježíš tedy zvítězil nad smrtí a stal se soudcem. Druhá smrt – smrt ducha – Gehenna (žalář/hrob duchů) Až tedy bude nevěsta připravena, nastane nebeská svatba a vrátí se Ježíš. Vzkřísí všechny z první smrti (uvede duše k životu…dá jim ducha) a uvězní Ďábla a jeho démony do Gehenny žaláře duchů. Poté bude Jěžíš kralovat se svými nebeskými bratry. Po tisících letech bude Satan opět propuštěn. Duše, která pak umře už nebude vykoupena, vykoupení bylo splaceno vzkříšením. Duše už nebude v Šeolu a duch se nevrátí k „OTCI“, taková duše přestane navždy existovat protože nečistý duch té duše bude uvržen do žaláře/hrobu duchů do Gehenny.