Sedm duchů Božích a přesto Jedno tělo a Jeden duch – Duch Svatý

Společenství Svatého Ducha – je společenstvím všech Svatých duchů

 

Verše vysvětlující danou problematiku :

JAN 10 :

  • 33Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“
  • 34Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
  • A má samozřejmě pravdu je tak psáno :
  • 5Nerozumějí tomu, nechápou to, chodí v temnotách. A všechny základy země se hroutí.  6Řekl jsem: Jste bohové,všichni jste synové Nejvyššího,  7ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat. 8Povstaň, Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

 

Zj :9Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. 10V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, 11který říkal: „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“ 12Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům.  14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. 17Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. 19Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.“

Zj 2:1:

„Andělu sboru v Efesu napiš: ‚Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů:

Zj 2:8:

Andělu sboru ve Smyrně napiš: ‚Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil:

Zj 2:12:

Andělu sboru v Pergamu napiš: ‚Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:

Zj 3:1:

Andělu sboru v Sardách napiš: ‚Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý.

Zj 3:7:

Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ‚Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:

 

Zj 4:1Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom. “ 2Ihned jsem se ocitl v Duchu. A hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. 3A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen jaspis a karneol; a kolem trůnu duha na pohled jako smaragd. 4Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet starších, oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce.  5Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, to jest sedm duchů Božích. 6A před trůnem bylo něco jako skelné moře, podobné křišťálu. Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. 7První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. 8Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“ 9A kdykoli ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky Sedícímu na trůnu, Žijícímu na věky věků, 10padne těch čtyřiadvacet starších před Sedícím na trůnu a pokloní se Žijícímu na věky věků; pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: 11„Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“

 

Zj 5 1A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. 2A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: „Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě?“ 3A nikdo v nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. 4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. 5Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.“  6A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.  7I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. 8A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. 9A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 10a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ 11I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 12a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 13A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.

 

 

1Zjevení Ježíše Krista, jež mu Bůh dal, by svým nevolníkům ukázal věci, jež se vbrzku musí stát; i vyjevil je znameními skrze vyslání svého anděla svému nevolníku Janovi,2jenž dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, kterékoli věci uviděl.3Blažený, kdo čte, a ti, kdo slyší slova proroctví a jsou bedlivi těch věcí, jež v něm jsou napsány, neboť ta doba je blízko.4Jan sedmi shromážděním, jež jsou v Asii: Milost vám a pokoj od toho, jenž je a jenž byl a jenž má přijít, a od sedmi Duchů, kteří jsou před jeho trůnem,5a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a umyl nás od našich hříchů svou krví 6a učinil nás královstvím, kněžími tomu, jenž je jeho Bůh a Otec, jemu sláva a moc na věky věků. AMÉN.7Hle, přichází s oblaky a uvidí ho každé oko, i ti, kteří ho probodli; a všechny kmeny země pro něho budou bědovat. Ano; AMÉN.8Já jsem Alfa a Ómega, praví PÁN, Bůh, jenž je a jenž byl a jenž má přijít, Všemocný.9Já, Jan, váš bratr a spoluúčastník v strasti a království a trpělivosti v Ježíšovi, jsem se pro Boží slovo a Ježíšovo svědectví octl na ostrově, jenž se nazývá Patmos.10V Pánův den jsem se octl v Duchu a za sebou jsem uslyšel silný hlas jakoby trouby,11pravící: Co vidíš, zapiš do knihy a pošli sedmi shromážděním: do Efesu a do Smyrny a do Pergamu a do Thyateiry a do Sard a do Filadelfie a do Laodikeje.12I obrátil jsem se, bych viděl ten hlas, jenž se mnou mluvil, a když jsem se obrátil, uzřel jsem sedm zlatých lamp 13a uprostřed těch [sedmi] lamp kohosi podobného Synu člověka, oděného v roucho sahající po paty a na prsou opásaného zlatým opaskem;14a jeho hlava a vlasy bílé jako bílá vlna, jako sníh, a jeho oči jako plamen ohně15a jeho nohy podobné ušlechtilé mosazi, jakoby rozpálené v peci, a jeho hlas jako hlas mnoha vod.16A ve své pravé ruce měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvojsečný meč, a jeho obličej jako když slunce svítí ve své síle.17A když jsem ho uzřel, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; i položil na mne svou pravici, říkaje: Neboj se. Já jsem První a Poslední 18a Živý; i stal jsem se mrtvým, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče smrti i hádu.19Zapiš tedy ty věci, jež jsi uzřel, a ty, jež jsou, a ty, jež se budou dít po nich. 20Tajemství těch sedmi hvězd, jež jsi uzřel v mé pravici, i těch sedm zlatých lamp: Těch sedm hvězd jsou andělé těch sedmi shromáždění a těch sedm lamp je sedm shromáždění.

 

 

Efezským 4 1Vybízím vás tedy já, vězeň v Pánu, byste chodili důstojně toho povolání, jímž jste byli povoláni,2se vší pokorou a tichostí, se shovívavostí, navzájem se snášejíce v lásce,3vynasnažujíce se zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste i byli povoláni v jedné naději vašeho povolání; 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest;6jeden Bůh a Otec všech, jenž je nade všemi a skrze všechny a ve všech nás.

 

 

 

Lukáš 11 : 24Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí: Vrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel.25A přijda, nalezne vymetený a ozdobený. 26Tehdy jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších, než jest sám, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší nežli první.

 

 

Kor 6 : 13Pokrmy břichu a břicho pokrmům, Bůh pak vniveč obrátí obé; tělo však ne smilstvu, nýbrž Pánu, a Pán tělu,14Bůh pak svou mocí i Pána vzkřísil i nás zprostřed mrtvých vzkřísí.15Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovy? Mám tedy údy Kristovy vzít a učinit je údy nevěstky? Pryč s takovou myšlenkou! 16Anebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je jedno tělo? Stanou se přece, dí, ti dva jedním masem. 17Kdo se však připojuje k Pánu, je jeden Duch.

 

 

A tedy se dostávám k otázce, na kterou jsem byl tázán proč je sedm božích duchů u božího trůnu. Na základě vypsaných veršů tedy víme, že sedm hvězd je sedm andělů ( ti co mají jitřní hvědu – světlonoši ) a sedm pochodní symbolizuje sedm sborů.

Z toho pramení, že Ježíšův Svatý sbor je složen ze sedmi sborů, kde hlavou těchto jednotlivých sborů je daný anděl a hlavou těchto andělů je sám Ježíš…tedy prvorozený syn nejvyššího. Důležité je, že všíchni tvoří jedno tělo jednoho Svatého Ducha – Svatý sbor.

 

Proč je jich ale SEDM ??? Opět je odpověd ve Svatém písmu

 

Jan 8:12 kde mluví sám Ježíš : Ježíš k nim opět promluvil : Já jsem světlo světa. Kdo me následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

 

Jan 12:36 Dokud máte světlo, veřte v to světlo, abyste se stali syny světla. To Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi.

 

Jan 1:5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme : Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

 

 

Víme tedy, že Bůh je světlo. A co tedy světlo je ???

Ve shrunutí je světlo elektromagnetické vlnění což jde zjednodušeně uvést jako na sebe dvě kolmé roviny (kříž). Víme že světlo má sedm základní barev a tyto barvy tvoří náš viditelný svět. Tento svět je dle písma tvořen Ježíšem…on je světlo světa. Dovoluji si tedy tvrdit, že sedm božích duchů je sedm andělů/správců našeho světa, v jejím středu,jejich hlavou je pak Ježíš. Všechny tyto bytosti se svými 7sbory tvoří jedno tělo jednoho Svatého Ducha….jsou to synové Boha v časoprostoru. Mimo časoprostor je pak Svatý Duch ničím neomezený – OTEC, a je tedy v písmu správně psáno, že je v nepřístupném Světle.Kdežto Ježíš je v přístupném světle a právě proto je jediná cesta poznání Otce je skrz Ježíše.

 

Jsme tedy tělo Svatého Ducha, které sešlo z cesty a stali jsme se více těly nežli tím čím jsme. Všichni jsme synové nejvyššího, protože duch naších předků ADAMA/EVY byl Svatý.

 

odkazy k definicím světla :

 

http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/jancovic1.html

 

https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/elektromagneticke-vlny/elektromagneticke-vlneni

 

Svatý sbor spolu s jeho Nebeským Otcem vytvořil tento svět !!!

 

10Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. 11Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 12Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. 13Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, 14abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 15které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. 16On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen.

Ježíš a Otec jsou jedním Svatým Duchem tak jako i celý Svatý sbor