Katechismus - dílo nejsvětější Trojice vs Svaté písmo a jediný Bůh

 

Zdroj : http://www.katechismus.cz

 

Paragraf 267 : Nejsvětější trojice

Jako jsou božské osoby nerozdělitelné v tom, čím jsou, tak jsou také nerozdílné v tom, co působí. Ale v jediném božském působení každá osoba zjevuje, co je jí vlastní v Trojici, především v božských posláních vtělení Syna a darování Ducha svatého.

 

Co je vlastní každé osobě z Trojice ? Co je vlastní Ježíši, co Otci a co je vlastní Svatému duchu ???

 

 

Paragraf 266 : Nejsvětější trojice

„Toto je však katolická víra, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě, aniž bychom směšovali osoby či rozlučovali podstatu: jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého; jediné je však božství, rovná sláva a stejná věčná velebnost Otce a Syna a Ducha svatého.“

 

Tedy je každá tato osoba viditelná??? Lze vidět tyto tři osoby najednou například vedle sebe ???Kde je psáno ve Svatém písmu, že je jiná osoba Otce,Syna a Ducha svatého ???

 

Paragraf 264 : Nejsvětější trojice

„Duch svatý vychází z Otce jako z prvního počátku, a protože Otec ho od věčnosti dává Synu, vychází z Otce i Syna společně.“

 

Kde je ve Svatém písmu psáno, že Svatý Duch vychází z Otce jako první z počátku ??? Není snad ve Svatém písmu psáno, že jediný Bůh je Svatý duch ???

 

Paragraf 261 : Nejsvětější trojice

Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý.

Ve Svatém písmu jsou tyto verše/výroky :

Bůh je jediný. Bůh je duch. Bůh je Svatý. Nevyplývá z toho jasně, že jediný Bůh je Svatý Duch ??? Přišlý (Svatý duch) v tělo jako Ježíš…potom tedy platí slovo pánovo :

10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.

11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

 

  • Neplyne snad z toho, že Ježíš a Otec jsou jedním Svatým Duchem ???

 

 

Paragraf 257 : Nejsvětější trojice

„O lux, beata Trinitas et principalis Unitas“ (Ó světlo, blažená Trojice a prapůvodní Jednoto!) Bůh je věčná blaženost, nesmrtelný život, nezapadající světlo. Bůh je láska: Otec, Syn a Duch svatý. Bůh chce svobodně sdílet slávu svého blaženého života. Takový je jeho dobrotivý plán, plán, který pojal „ještě před stvořením světa“, když ve svém milovaném Synu, „si nás vyvolil ? ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista“ (Ef 1,5), totiž abychom „byli ve shodě s obrazem jeho Syna“ (Řím 8,29) díky Duchu adoptivního synovství, že jsme „přijati za vlastní“ (Řím 8,15). Tento plán je „milost, kterou nám dal ? před dávnými věky“ (2 Tim 1,9), a tryská přímo z lásky Trojice. Rozvíjí se v díle stvoření v celých dějinách spásy po pádu, v poslání Syna i v poslání Ducha svatého, které pokračuje v poslání církve.

Kde je ve Svatém písmě alespoň jediný verš o Trojici ???

 

 

 

 

Paragraf 249 : Nejsvětější trojice

Zjevená pravda o Nejsvětější Trojici byla od počátku kořenem živé víry církve, hlavně skrze křest. Nachází svůj výraz v křestním vyznání víry formulovaném v kázání, v katechezi a v modlitbě církve. Podobné formulace se již objevují v apoštolských spisech, jako např. tento pozdrav, který přijala liturgie mše svaté: „Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, s vámi se všemi“ (2 Kor 13,13).

V apoštolských spisech opět není žádná zmínka o Trojici ale naopak se zmiňuje o společenství Svatého Ducha. Vybízí tak i Ježíš….budťe Svatí jako já a Otec. Neříká tam buďte Svatí jako Svatý Duch.

Je snad psáno buďte svatí jako Svatý Duch (dle Vás třetí osoba z trojice)???

 

 

Paragraf 263 : Svatý duch

Seslání Ducha svatého, kterého Otec posílá jménem Syna a kterého Syn posílá „od Otce“ (Jan 15,26), zjevuje, že je s nimi jediný Bůh. „S Otcem i Synem je stejně uctíván a oslavován.“

 

Ano toto je to tajemství, Ježíš je Svatým Duchem stejně jako Otec. Ježíšovo tělo/nádoba bylo naplněno Svatým Duchem, jedině tak mohl byt vylit Svatý Duch na zemi. Prakletos je je jediný stejně jako je jediný Bůh – Svatý Duch.