1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Otevřel ústa a učil je: 3„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. 4Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 5Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. 6Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 8Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 9Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. 10Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes.  11Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení.

 

Napsáno pro ty, kteří neusli na vavřínech a nedali přednost snadnější cestě, která je v rozporu s učením jediného Boha, přišlého v tělo jako Ježíš.

 

Svatá církev je jedna a je BEZ poskvrny. Svatou církev není třeba očišťovat.

 

Modlím se k jedinému Bohu - Svatému duchu aby vyrval své ovečky ze spárů falešné nevěstky...neboť už nyní je zde doba kdy bude svlečena do naha a dobré ovce poznají vlka a budou následovat toho jediného a pravého pastýře.

 

A zde slova našeho pána Ježíše, který se nikdy nevyvyšoval, byl skromný a nabídl nám bratrství v jedné Svaté Boží rodině :

 

 26Proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí, 27neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. 28Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví.  29Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.  30I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. 31Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po tři roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. 32A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. 33Nezatoužil jsem po stříbře, zlatě ani oděvu nikoho z vás. 34Sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužily tyto ruce. 35Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše, neboť on řekl: ‚Blaženější je dávat než brát.‘“ 36Po těch slovech poklekl a s nimi všemi se pomodlil. 37Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. 38Nejvíce se rmoutili nad tím slovem, které řekl, že již více nespatří jeho tvář. A doprovázeli ho k lodi.

16Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. 17Proto mne Otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. 18Nikdo ji ode mne nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji položit, a mám moc ji opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého Otce.“

 

P.S.   Dlouhou dobu totiž pozemská církev skrývala kalich nečistot, dokonce jednu dobu nebyla ani ochotná předložit běžnému lidu "ovcím" Svaté písmo. Nyní v době pokroku a internetu už není schopna tyto nečistoty ukrývat a VŠECHNY vyjdou najevo. To nechutné farizejství, které je tak Bohu odporné, je jak zkažené maso, kterým se bude krmit šelma, ta samá která je dosadila do trůnu ohavnosti, na svůj hřbet.

Apeluji tedy na všechny, kteři uvidí to "svlékání" aby se nebáli, postavili se farizejství a lžím. Sice Vás tento svět bude nenávidět, přijdete o práci, o falešné kamarády, vyhodí Vás  z různých pozemských církvích, příjdete o funkce atd... ALE NEPŘIJDETE O VĚČNÝ ŽIVOT. Protože hlavou jediné a Svaté církve je Ježíš !!!!

 

Amen